Algemene voorwaarden

Toepassing

Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, verklaar je jou automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbind je zich ertoe deze na te leven.

Contactgegevens

Shindesigns
Kloosterstraat 145
3920 Lommel, Limburg
België
(m) +32 489 09 36 11
(e) info@shindesigns.com
Ondernemingsnummer: 0766.449.854

Intellectuele eigendommen

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijg je hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Intellectuele eigendommen van anderen

Wij gebruiken YouTube, Flickr, Last.fm, Vimeo, … als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij, onbewust, jouw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien kan worden van een juiste bronvermelding.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die je erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van jouw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

Tenslotte is Shindesigns niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen die kunnen gebeuren met de Shindesigns scheenbeschermers.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing (dit dient aangepast te worden indien website in het buitenland gebruikt wordt).

Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Hasselt.

Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

E-commerce

Prijzen

De op de website aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen. De BTW bedraagt 21%.

Levering & Levertijd

Wij doen er alles aan om de op deze website vermelde levertijden te respecteren. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor een levering die te laat aankomt of een levering die verloren gaat door overmacht, onvoorziene omstandigheden of door derden, met name de organisaties die instaan voor de levering. In geval van problemen zullen wij samen met de organisatie die instaat voor de levering op zoek gaan naar een oplossing. Ook kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertragingen in het geval van een uitgeputte voorraad.

Betaling

De betalingen gebeuren via bankoverschrijving. 

Beschikbaarheid

Wij behouden het recht de leverdatum uit te stellen indien het product niet meer voorradig is of niet snel leverbaar door producent of andere leveranciers.

Garantie

De garantie is deze die door de fabrikant wordt verstrekt en onder de hierna gestemde beperkingen. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs voorgelegd te worden. De beslissing of het product onder garantie valt, wordt steeds gemaakt door de fabrikant of leverancier van het product. Het artikel wordt door ons naar de leverancier of producent gestuurd. Deze zal bepalen of de garantie geaccepteerd wordt.

De garantie wordt beperkt tot vervanging van de gelijkwaardig producten. De garantie vervalt indien de bij het product meegedeelde onderhoudsvoorschriften of handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het product of indien de koper zonder uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren.

Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van Shindesigns gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Shindesigns is niet verantwoordelijk voor het gebruik van onrechtmatige beelden door klanten. 

Bedrukking

De bedrukking op de scheenbeschermer kan licht afwijken van het design op de website. 

Retourneren

Retourneren is enkel mogelijk wanneer bij aflevering van de scheenbeschermers schade wordt vastgesteld. Het is niet mogelijk om de Shindesigns scheenbeschermers te retourneren wanneer het design licht afwijkt van het design op de website.

Community

Algemene regels

De materie die je plaatst op de website mag niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, mag niet discrimineren en ook niet op een andere wijze onaanvaardbaar zijn in een democratische samenleving. Ook het plaatsen van illegale materie is strikt verboden (bijv. illegale downloads, pornografische inhoud…).

Leden van de community dienen zich respectvol op te stellen naar andere leden, het is dan ook verboden om verbale agressie te uiten.

Het delen van persoonlijke gegevens, zoals telefoonnummers, is niet verboden maar raden we sterk af. Iedereen kan tenslotte meelezen, ook bezoekers met slechte bedoelingen.

Adviezen/meningen van derden

De adviezen/meningen die bezoekers plaatsen weerspiegelt niet altijd onze mening, opinie of afvies. Eventuele schade berokkend door een slecht advies kan nooit op de organisatie verhaald worden. Wij behouden ons het recht inhoud te weigeren en dus niet online beschikbaar te maken.

Sancties

De organisatie behoudt zich het recht de toegang tot de website tijdelijk of permanent te ontzeggen bij het overtreden van regels. Afhankelijk van de mate en zwaarte van de inbreuk(en) kunnen wij er voor kiezen jouw account tijdelijk te schorsen of permanent op te heffen.

Minderjarigen

Kinderen en jongeren onder de 16 jaar zijn verplicht toestemming te vragen aan hun ouders vooraleer zich te registreren met persoonlijke informatie op deze website.

Wedstrijd

Toepassing

Deelname aan deze wedstrijd betekent automatisch de goedkeuring van dit reglement.

Wijzigingen tijdens verloop

De organisatie behoudt zich het recht de wedstrijd (deels) te wijzigen tijdens het verloop ervan.

Minderjarigen

Kinderen en jongeren onder de 18 dienen goedkeuring te krijgen van hun ouders om aan deze wedstrijd deel te nemen.

Deelnemen

De wedstrijd staat open voor Belgische inwoners, met uitzondering van de personeelsleden van …, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn en alle gezinsleden van deze uitgesloten categorieën. Indien de deelnemer op het moment van deelname minderjarig is, dient hij/zij over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of voogd te beschikken en die op een verzoek van ons voor te leggen.

Prijs

De prijs is niet inruilbaar. Er wordt slechts 1 prijs per adres of woonplaats waar de leden van een gezin of meerdere personen samenwonen uitgereikt.

Misbruik of bedrog

De organisatie behoudt het recht deelnemers uit te sluiten van de wedstrijd indien misbruik of bedrog kan worden vastgesteld.

Delen van gegevens

Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden, al behouden we wel het recht de winnende deelnemers met afbeelding en/of naam weer te geven op de website.